Menu główne

Załącznik nr 3b do Polityki Ochrony Danych w Wygoda Spa,
99-400 Łowicz, Wygoda 78A

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA DANYCH POZYSKANYCH OD INNEJ OSOBY, NIŻ OSOBA,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

(np. klienci, zleceniobiorcy, dostawcy)


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Wygoda Spa Usługi rehabilitacyjne Justyna Baranowska, 99-400 Łowicz, Wygoda 78A, NIP 834-157-64-84, REGON 015614957. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym adresem: 99-400 Łowicz, Wygoda 78A lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy usług świadczonych przez Wygoda Spa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; art. 6 ust. 1, lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia – na podstawie wyrażonej zgody),

  2. realizacji obowiązków prawnych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze),

  3. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

 3. Podane przez Państwa dane mogą być przekazywane: upoważnionym pracownikom Administratora, organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usług księgowo-podatkowych, hostingu poczty elektronicznej, usług windykacyjnych.

 4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się realizacja umowy, chyba że wystąpi inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przetwarzanie; wynikający z nadrzędnych przepisów prawa, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy wykonanych usług oraz roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w celach wskazanych w pkt. 2, lit. a do czasu cofnięcia zgody.

 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług przez Administratora.

 8. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

 9. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

 

Informacje otrzymałam/em: ……………………………………………………………………………………………………………………
  (data, imię i nazwisko, podpis) 

 

 • POLUB NAS

 •